Видове оси в България.

Разновидности оси в България. Описание и снимки.

Консултация: ДДД фирма, телефонΟ885 873400

» Видове оси в България.

Видове оси в България »  Статии, новини и съвети за вредители »  ДДД Фирма

ДДД. УСЛУГИ.

ТЕЛЕФОН: Ο885 873400

ДДД ФИРМА IM CONTROL

Инсекта Миланови Контрол

Лицензирани ДДД услуги
Консултация и поръчки

Eлектронна поща email:
insecta.milanovi@gmail.com

По-разпространени видове оси в България.Какви видове оси съществуват и как са разделени като семейства?

Снимка на Европейска жълта оса отгоре, с ясно различими черни точки по гърба.

Осите в България са широка група, като у нас са представени голяма част от техните видове. Най-често срещани тук оси са Европейска жълта оса (Германска), Обикновена оса, Хартиена оса, както много растителни оси: плодови оси и листни оси.

Трудно ще се говори за огромното семейство на осите, без известно въведение в рода им. Основните недоразумения, свързани с изясняване видовете оси на ясен език, се коренят в разликите между народните и научните имена на осите.

Оси, мравки, пчели и стършели са сплетени визуално, анатомично и родово. Ще ни заприличат на оси видове, по-близки до мравките. Ще наречем друг вид оси с името летящи мравки, защото приличат на такива. Затова пък стършела и пчелата, които са вид оси ще отличим безгрешно.

Осите и днес са трудно класифицируеми таксономично. В световната наука още виждаме нови изследвания и спорове по диагностиката им. Видове оси отпадат от едни семейства, а се причисляват към нови подвидове. Други се сплитат с мравки и листни насекоми. У нас пак не ги диференцираме точно, макар да има и чудесни научни изследвания по отделни семейства. Затова често ще срещнете както противоречиви, така и различни имена на видовете оси тук.

Как са разделени всъщност семействата оси? Всичко започва от подразред Hymenoptera. Това е масивен разред насекоми (около 130 хиляди вида) и включва оси, растителни оси, пчели и мравки. От своя страна, той се дели на подразреди Symphyta, където има листни оси, дървесни оси, паразитни дървесни оси и Apocrita, в който са оси, пчели и мравки.

Когато говорим за осите като вредител, Apocrita съдържа повечето видове, от които се интересуваме. Още по-точно, това е тесния му раздел Aculeata и негово семейство Vespidae, в което влизат стършел, обикновена оса, европейска оса и др. В повечето случаи в България се сблъскваме и говорим за Европейски оси. Други чести вредители от Vespidae у нас са обикновени оси и хартиени оси, а вредители от Symphyta: плодови оси и листни оси.

Какви видове жилещи оси се срещат най-често в България?

Основно видово деление на осите, според изхранването им е на истински паразитни оси (паразитоиди), жилещи оси и растителни оси. От друга страна, по начин на живот те се делят на социални оси и самотни оси. Социалните оси са голяма група. Към тях спада Европейската жълта оса (Германска Оса). Отличават се с изграждане на колонии и живот в касти. Самотните оси са с по-голямо видово разнообразие. Те не изграждат гнезда, а са индивидуалисти.

Жилещи оси.
Жилещите оси в България са представени главно от Европейска Жълта Оса, наречена още Германска Оса (Vespula germanica), Обикновена оса (Vespula Vulgaris) и Хартиена оса (Polistes dominula). Някои видове растителни оси (Symphyta) също са хищници и жилят, но не спадат таксономично към жилещите видове, поради коренно различните си биология и устройство.

Европейската жълта оса (Vespula germanica) е от най-разпространените видове оси у нас. Тя е социална оса и живее на големи колонии, наречени осарници. Германските оси се изхранват с цветен прашец, а ларвите си хранят с насекоми. С годините се приспособяват да живеят близо до човека, макар да намират храна и в природата. Още информация за тези оси ще намерите в статиите ни: » Оси, начало или в статия: » Оса, биология, размножаване и факти.

Обикновената оса (Vespula Vulgaris) е отново социална оса и гради гнездото си от дървесина. Агресивна е и жили при най-малка провокация. Визуално прилича на немската, но липсват отличителните три черни точки върху лицето, както и черните точки в горната част на гърба, а коремът й най-отгоре е черен. Осарникът й е голям и може да приюти 5-10000 оси. Както европейската, обикновената оса консумира нектар, а ларвите захранва с насекоми. Тя напада пчели и пчелни кошери заради меда, причинявайки големи щети на медоносните кошери.

Eвропейската хартиена оса (Polistes dominula) е най-големия род от семейство Vespidae, с над 300 описани видове и подвидове. Тя е социална оса и гради колонии, живеейки на касти. Гнездото се закача под навеси, сгради и обикновено е с отворени клетки. Хартиената оса изхранва ларвите си предимно с гъсеници, затова се счита за полезна. Не е раздразнителна като европейските и обикновени оси, но може да бъде отмъстителна и организирана, ако се нападне гнездото й. Прилича много на немската оса, но краката и са доста по-дълги и тънки.

Към семейството на жилещите оси се водят стършелите, пчелите и земните пчели. Най-чест у нас вид стършели от семейство Vespidae е Европейският стършел, Vespa Crabro. Той спада към социалните оси и гради големи гнезда. Плешивият стършел (Dolichovespula maculata), наричан още Гола оса е по-рядко срещан у нас и се отличава с черно-бяла окраска. Скоро разпознат в Европа вид стършел е Азиатският стършел (Vespa Velutina). Той е идентифициран и вече потвърден като пренесен във Великобритания, Франция и други не далечни от нас страни.

Кои са другите по-разпространени видове оси у нас?

Растителни оси.
Повечето растителни оси не жилят, макар да съществуват и хищни видове, за които все още има дебати относно таксономията. Характерни за растителните оси са както по-малкия размер, така и липса на стеснение в кръста. В долната част на корема разполагат с удължение, с форма на трион, посредством което прерязват стеблата и полагат яйцата си в среза. Така те нараняват растението, като в добавка създават условия за инфектиране на тъканите му.

Растителните оси не притежават жило или то е малко. Това е по-древен и примитивен вид насекоми. Въпреки визуалната прилика с осите, те са по-далеч спрямо европейските оси дори от мравките. Ларвите им приличат на гъсеници, но са са с пет или седем чифта крака и са основно растителноядни, а възрастните консумират нектар или са хищници. Те могат да са листни, дървесни, плодови оси и др. Ако броят им е голям, стават опасни за растенията.

Листни оси и дървесни оси.
Листните оси са част от растителните оси (Symphytа), които са над 2000 вида, с много семейства и подсемейства. Те нападат основно листата на растенията и сходно с молците, вреди нанасят не толкова възрастните оси, колкото гъсеничните им ларви.

Някои листни оси ще ни заприличат на умалени европейски оси, макар да нямат отличително стесняване в талията. Типичен пример за това са хищни жилещи оси в България - Symphyta Tenthredo SP (Scrophulariae), често бъркащи се с малки на европейски оси, но коренно различни като вид и биология. Други растителни оси ще срещнете с името саксийни оси и т.н.

Дървесните оси нападат широколистни и иглолистни дървета. Някои от тях отлагат ларвите си в тревисти растения и треви. Други ги вкарват в борови шишарки, семена, листа, в папрати, цветя, рози или в кората на самите дървесни растения, с което ги увреждат и разболяват.

Плодови оси.
Плодовите оси в България са вид растителни оси (Tenthredinidae), паразитиращи по плодовете. Често срещани са сливови плодови оси, като Черната сливова плодова оса (Hoplocampa Minuta Christ.), паразитираща по сливи, череши, кайсии, Жълта сливова оса (Hoplocampa Flava L.), Ябълкова оса (Hoplocampa Testudinea Klug), Крушови оси (Hoplocampa Brevis Klug.) и др.

Възрастните плодови оси обичайно се хранят с цветен прашец и нектар. Те са типични паразити по растенията. Възрастните плодови оси снасят яйцата си по цветовете на овошките. При излюпване те се впиват в младите плодчета и ги унищожават. След изгризване на плода, ларвите на осите падат на земята в почвата и се вцепеняват, презимувайки до другата година.

Паразитоидни оси.
Паразитоидните оси нападат безгръбначни и листа на растения. Осите, паразити по насекоми имат жило, комбинирано с яйцеполагало. Те първо парализират жертвата си с отрова, а после вкарват яйца в нея. Така след излюпване ларвите разполагат с прясна жива храна. Паразити по растения са пр. жлъчните оси (сем. Cynipidae). Ужилените листа образуват пъпка, наречена жлъчен мехур. Под израстъка живеят ларви, подсигурени с обилна закуска в растежа си.

Истинските паразитни оси са от много видове и семейства. Всъщност те не са са паразити, а паразитоиди. Паразитоидите убиват приемника си, докато паразитите го нараняват, но запазват живота му. Повечето паразитни оси унищожават вредни по растенията насекоми и се считат за полезни. В България са открити какавиди на няколко места (резерват Витоша, др.) и са представени главно от вид Histeromerus Mystacinus Wesmael, ектопаразит по бръмбъри.

Накрая да не забравяме, че родовете, семействата, подсемействата, видовете и подвидовете оси често се преплитат. Изпитвате ли затруднения в идентифицирането на вид оса, спомнете си, че отграничаването им в детайли често е трудно и предизвиква дебати дори сред опитни специалисти. Това важи още повече за видовете растителни оси, обитаващи Източна Европа.


Видове оси, снимки.

Снимана в профил Европейска оса, на фона на зеленина, с три видими странични черни точки на задницата.

Европейска оса, Vespula Germanica

Обикновена оса, снимана отгоре, с ясно видима липса на отделени точки, а са слети в черни ъглови фигурки с основните линии.

Обикновена оса, Vespula Vulgaris.

Хартиена оса в профил върху бяло съцветие, с разперени криле и увиснали дълги крачета.

Хартиена оса, Polistes Dominula.

Жилеща листна оса, снимана отгоре, в жълто-черна окраска, разперени криле и прав кръст без талия.

Листни оси, Symphyta Tenthredo SP

Гнездо на хартиена оса, закачено в ъгъл под навес, с отворени клетки, триъгълна форма и накацали по него оси.

Гнездо на Европейска хартиена оса

Ябълова сливова оса с черно тяло и кафеникави крила, почиваща на ябълков лист.

Ябълкова плодова оса

Снимка на черна сливова оса, кацнала върху листо, с прибрани крила.

Черна сливова плодова оса

Снимка на крушова оса с кафеникав цвят, в средата на венчелистче при хранене с нектар.

Крушова оса, Hoplocampa Brevis

Снимка на листни оси, приличащи на черни мравки с крила.

Листна оса, Heterarthrus Nemoratus

Допълнителна информация за стратегии за справяне с оси и по-подробна информация за тяхната биология, можете да научите в някоя от долните статии.

Някои ползвани материали и снимки: http://www.wikipedia.org/ и др.

Етикети:

оси, видове, България, у нас, снимки, osi, vidove, snimki ; фонетика: lrofle fir - вероятно търсите видове оси

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v    :: Copyright: IM Control ©  2012 г.  ::   Инсекта Миланови Контрол ©   Всички права запазени!   ::  Условия за ползване  ::   www.im-control.eu  ::  ::  Карта на сайта  ::  Криейтив Комънс договор